^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

School Director

1086110291 20140620 120852

นางสาวมยุรี  เดชธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Education Links

Backend System

Friendly Links

banner200
isangate banner
Make a Dream to Fly
easyhome banner
krumontree200x75
ipst banner
enter kidsd
banner fontthai
ubuntu th
sakdibhornssup foundation

โรงเรียนของเรา

our school

รางวัลพระราชทาน

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านคลองหินดำ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ ๘๖๑๓๐

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สร้างขึ้นโดยชาวบ้านคลองหินดำ มีนายห้อม นิยะกิจ นายโสภณ เม่งยก นายบุญธรรม จุลใส และนายสว่าง บัวแก้ว เป็นผู้ริเริ่มจัดสร้างใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่ชาวบ้านรักษาไว้เพื่อ สร้างโรงเรียน เนื้อที่ ๑๒ ไร่ วัสดุก่อสร้างทั้งหมดชาวบ้านคลองหินดำได้ร่วมจัดหามาสร้าง งบประมาณในการก่อสร้าง ๙๐,๐๐๐ บาท สร้างแบบ ป๑ ก ชั่วคราว ๓ ห้องเรียน เสาเหลี่ยม หลังคามุงสังกะสี กั้นฝาได้ ๓ ด้าน ด้านหน้าปล่อยว่าง และไม่มีฝากั้นระหว่างห้องเรียน

dsc016471

dsc016481

นายสว่าง บัวแก้ว ได้ตั้งชื่อตามพื้นที่ว่า "โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด" เพราะพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่หญ้าคา และมีต้นตาล (ภาษาปักษ์ใต้เรียกต้นโตนด) อยู่ ๑ ต้น ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๓ โดยนายบุญนาค สายสว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวรเทพ โชติกวนิชน์ หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอสวี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ คณะครูอำเภอสวี และชาวบ้านคลองหินดำร่วมพิธี เปิดชั้นเรียน ๒ ชั้นคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นายธนู จำเดิม ได้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๓ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ออกค่ายอาสาพัฒนาร่วมกันสร้างฝาผนังห้องเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบสปช.ป.๑ก (๐๑๑๒) ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง

ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณค่าต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป ๑ ก ๑ ห้องเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑ ๑๐๒/๒๖ ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง

ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณค่าต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ - ห้องเรียน ส้วม ๖๐๑/๒๖ และบ้านพักครู ๓๐๑/๒๖ ๑ หลัง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๓/๒๖ ๑ หลัง และส้วม ๖๐๑/๒๖ ๒ ห้อง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒/๒๖ (๐๑๐๒) ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ๖๐๑/๒๖ ๔ ห้อง

ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล แบบ สปช. ๑ สนาม

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช ๑๐๕/๒๙ ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช ๑๐๒/๒๖ ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อเติมห้องสมุด “ประชาร่วมใจจุลใสอนุสรณ์” 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๑๒/๒๖ ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้รับงบประมาณห้องปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ CL๒๑                

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้รับงบประมาณขยายเขตไฟฟ้า ๑ เฟส

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔   จัดทำป้ายโรงเรียนและรั้วโรงเรียนความยาว ๔๑ เมตร 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖   ได้รับงบประมาณฉุกเฉินอุทกภัยก่อสร้างถนนคอนกรีต ยาว ๓๑๑ เมตร ปูกระเบื้อง

 เอนกประสงค์ ซ่อมแซมอาคารเรียน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน

 (อาคารเรียน สปช. ๑๑๒/๒๖ ๓ หลัง, อาคาร ป.๑ก ,ส้วม ๘ ที่)

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗   ได้รับงบประมาณวิชางานอาหารและโภชนาการและวิชางานยนต์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมห้องสมุด

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘   ได้ต่อเติมห้องประชุม “ทุ่งคาสัมพันธ์” ด้วยงบประมาณจากการจัดงานประจำปี 

ปี พ.ศ. 2559   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู

ปี พ.ศ. 2560   ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

รวมอาคารเรียนทั้งหมด ๕ หลัง

 welcome 2

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด มีข้าราชการครู ๑๖ คน พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน นักเรียน ๓๘๙ คน มีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง ลานกีฬาอเนกประสงค์และสนามบาสเกตบอล ๑ สนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง

 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 S 2072609     S 2072610

 S 2072607    S 2072614

S 2072611    DSC05292

Copyright © 2013. โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด หมู่ที่ 1 บ้านคลองหินดำ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 Rights Reserved.